DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE

Proiect ContaPlus sustine cursul DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE in luna august la BRASOV – HOTEL***

LECTOR INVITAT

•• Paul IONITA ••

Arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI)

IN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

INREGISTRAREA LA CURS: Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail office@proiect-contaplus.eu sau la numarul de fax: 0372.004.511 TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI *Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C. TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPȚIONAL): 700 LEI *Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR! CONTACT: Telefon: 0723.386.388, Email: office@proiect-contaplus.ro

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1. DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE DE PROIECTARE (DESIGN) SI DOCUMENTATIILE TEHNICE AUXILIARE:

 Delimitari conceptuale, elemente procedurale, particularitati.

 Legislatie relevanta:

o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

o HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

o Ordinul MLPAT nr. 863/2008;

o Normative tehnice ref. la continutul cadru al fazelor de proiectare; (P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002).

 Managementul contractelor.

 Succesiunea fazelor de proiectare: studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF), documentatia tehnica (DT), proiectul tehnic (PT), detaliile de executie (DDE).

 Studiile de fundamentare a necesitatii investitiei – anexe la SPF – studii de impact, studii de piata , studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic , studii sociologice.

 Expertizele tehnice – anexe la SF – competente de elaborare si verificare ; expertize structurale , expertize de siguranta in exploatare , expertize geotehnice , expertiza hidro-geologica , expertize termoenergetice si de izolare termica, documentatia de cadastru , ducumentatia de carte funciara.

 Documentatiile tehnice auxiliare – anexe la PT : scenariu de comportament la incendiu.

 Analiza cost-beneficiu: metodologie de elaborare, aspecte esentiale, puncte nevralgice, importanta practica, exemple concrete.

2. AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:

 Legislatie relevanta:

o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii.

 Certificatul de urbanism, conditie premergatoare a obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare – Definitii, solicitanti, institutii competente, particularitati. Emiterea certificatului de urbanism in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate.

 Avizele de specialitate si autorizatiile indicate in Certificatul de Urbanism – avize, acorduri, documentatiile tehnice necesare – elaborare, depunere, emitere autorizatiei de construire.

 Documentatii de urbanism indicate in CU – PUZ , PUD – situatiile concrete de solicitare a acestora.

 Documentatiile tehnice necesare emiterii Autorizatiei de Construire – Elemente esentiale : Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 – Continutul-cadru al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Detalierea D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.

 Reguli si exceptii – Exemple: constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura, monumente istorice, infrastructura – cazuri concrete, discutii, aspecte nevralgice, solutii practice.

 Raspunderi si sanctiuni.

3. CONTRACTUL DE LUCRARI DE CONSTRUCTII – PROCEDURI DE ATRIBUIRE SI DERULAREA LUCRARILOR

PE SANTIER:

 Intocmirea Documentatiei pt. prezentarea ofertelor si atribuirea contractului de lucrari. – Continutul documentatiei pe volume – Fisa de date a achizitiei, Cerinte de calificare (dosarul de capabilitate al ofertantului), Caietul de sarcini , Criteriile de evaluare algoritmul de adjudecare , Formularele tip , Model contract (contractele de tip FIDIC).

 Sectiunea III – Caietul de sarcini pt. Lucrari de constructii – continutul Caietului de sarcini pt. Lucrari de constructii in functie de tipul de contract : contract de lucrari , contract de lucrari cu proiectare inclusa , contract la cheie (cartea rosie , cartea galbena , cartea argintie).

 Descrierea detaliata a continutului Caietului de sarcini – pt. Contractul simplu de lucrarii (cartea rosie).

 Documentele specifice generate pe parcursul derularii lucrarilor de constructii – situatiile de lucrari, rapoartele intermediare, devizele pe categorii de lucrari aferente situatiilor de lucrari, atasamentele, probele tehnologice aferente rapoartelor intermediare, dispozitiile de santier , ordinele de variatie (NRuri , NCSuri), procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de lucrari suplimentare, procesele verbale de faze determinante.

 Analiza comparativa a documentatiilor si functiilor (legislatia romana – FIDIC) – Inginerul – Dirigintele de santier , Ordinele de variatie – Dispozitiile de santier, Comisia de judecare a litigiilor – rezolvarea litigiilor pe cale amiabila.

 Legislatia specifica (interna – externa) – manualul Dirigintelui de santier , manualul responsabilului tehnic cu executia – cartile FIDIC.

 Probleme sensibile in decontarea lucrarilor – masurarea lucrarilor , atasamentele , modalitati de masurare , preturile unitare ale resurselor – lucrarile suplimentare – exemple , discutii.

4. RECEPTIA LUCRARILOR , PERIOADA DE GARANTIE , POSTUTILIZAREA:

 Receptiile in functie de tipul de contract – receptiile partiale, probele functionale, receptiile la terminarea lucrarilor , receptia finala.

 Baza legala a receptiilor in legislatia romana – (HG 273 /14.06.1994).

 Anexele de remedieri si perioada de garantie – stingerea remedierilor si receptia finala.

 Carte Tehnica a Constructiei – intocmire, responsabilitati (Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995)  Postutilizarea – HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – intrata in vigoare: 01 Ianuarie 2005 – publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 – Grupa 1 – Constructii.

 Urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp – REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor – emis de Guvernul Romaniei – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997.

 Sarcini si responsabilitati – responsabilul tehnic cu urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Posteaza comentariu